SDU symposium

SDU symposium

SDU symposium

Virksomheder deltager i stigende grad i regionale netværk, hvor der er fokus på at finde fæl-les løsninger og skabe fælles initiativer til gavn, ikke blot for virksomhederne, men også for regioner, kommuner og lokalsamfundet. Denne type netværk åbner døren til ny viden og an-dre typer af ressourcer, der ikke findes i virksomhedernes egen organisation. Lokalsamfun-det har bevæget sig fra at være en ramme for virksomheden til at være en ressource, der aktivt kan hjælpe virksomheden med at vækste og innovere – også henover landegrænser. Benefit4Regions er et levende eksempel på et sådant netværk, hvor personer fra forskellige dele af samfundet og med forskellige indgangsvinkler arbejder sammen på at finde fælles løsninger.

Benefit4Regions konference ”Networks in changing business ecosystems” d. 21. og 22. juni i Pakhuset i Kolding satte via oplæg fra forskere fra Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Australien fokus på, hvordan virksomheder kan indgå i regionale netværk, hvordan samar-bejdet i disse netværk fungerer og ikke mindst hvilke faktorer, der er med til at gøre regionale netværk succesrige. WFA og Landdistrikternes Fællesråd delte på konferencen deres erfa-ringer med, hvordan casestudierne i Benefit4Regions praktisk arbejder på tværs af lande-grænser, organisationer og faglige standpunkter med at finde fælles mål og løsninger på konkrete udfordringer – og der opstod en ivrig og givtig diskussion iblandt konferencedelta-gerne om, hvad der skal ”til” for at få regionale netværk til at skabe vedvarende og bæredyg-tige løsninger.

 

Jane Petersen, Syddansk Universitet